കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് (KPCC) മീഡിയ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൻജു നെടുംകുന്നേലിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

Uncategorized
കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് (KPCC) മീഡിയ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൻജു നെടുംകുന്നേലിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *